٣٣١٥٤٨٦   نگاه سبز

٣٣١٥٤٨٧  روزای رنگی

٣٣١٥٤٨٨   یاد کابل

٣٣١٥٤٨٩   ضرورت

٣٣١٥٤٩٠   یه مسجد      

٣٣١٥٤٨٢   سقف مهربونی

٣٣١٥٤٨٣   معجزه

٣٣١٥٤٨٤   زیر آسمون شهر بی کلام   

٣٣١٥٤٨٥   نترس

٣٣١٥٤٨٠   آرزو

٣٣١٥٤٨١   مسدوم

٣٣١٥٤٧٩   زیر آسمون شهر